ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 

Kdo je výchovný poradce

 

Výchovný poradce je pedagogický pracovník, který kromě své běžné pedagogické činnosti (např. učitelství na druhém stupni) zajišťuje také poskytování poradenských služeb ve škole. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s ochranou osobních údajů.

Jeho klienty mohou být žácirodiče, ostatní učitelé, a také samotné vedení školy. Mezi jeho hlavní činnosti patří: kariérové poradenství, péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebamipéče o nadané žáky, řešení problémů chování, školní docházky a problémových situací. 

Náplň práce výchovného poradce

 

Poradenské činnosti

 • Volba povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníkůanalýzapreferencí žáka v oblasti volby povolání
 • Individuální pomoc při volbě povolání, individuální poradenství(vždy spolupracuje se třídním učitelem)
 • Poradenství zákonným zástupcům
 • Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, středisky výchovné péče, poradenské služby přesahující kompetenceškoly
 • Skupinové návštěvy poradenských středisek
 • Služby kariérového poradenství žákům cizincům
 • Vyhledává a pomáhá žákům, kteří potřebují zvláštní pozornost, navrhuje možnosti péče pro tyto žáky.
 • Zprostředkovává vstupní a průběžné diagnostikypro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a pro žáky mimořádně nadané ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zjišťování podpůrných opatřenípro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje služby kariérového poradenství pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

 

Metodické a informační činnosti

 • Zajišťuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 
  • v otázkách kariérového rozhodování žáků.
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory.
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů.
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 
 • Zprostředkovává nových metod pedagogické diagnostikya intervenci pedagogickým pracovníkům školy.
 • Zajišťuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy.
 • Předává odborné informace z oblasti kariérového poradenstvía péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytuje informace o činnostech školy, školských a dalších poradenských zařízeních.
 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vede písemné záznamy o navržených a realizovaných opatřeních.

 

 

 

 

 

Menu

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Zápis do 1. třídy

zapisy-online-300x600.png

 

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

22. - 26. 4. 2024

 

strava.cz