ŠKOLA S ÚSMĚVEM

Kariérové poradenství 2023/2024

  

Přijímací řízení na střední školy

 

 

Termíny pro přijímací řízení do středních škol (dále také „SŠ“) a konzervatoří (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 platí dle aktuálně platné legislativy níže uvedené termíny.

V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých níže uvedených termínů.

Termíny pro vypsání kritérií do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří, podávání přihlášek do těchto oborů, konání talentové zkoušky a zveřejnění výsledků talentové zkoušky zůstávají v platnosti v každém případě.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

Dle současné úpravy platí následující: 

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2023; přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2024;

 uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí; termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024; termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2024; termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2024přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2024; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinná jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu (dále také „RVP“) kromě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září, a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2024.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u konzervatoří a oboru vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2024; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2024, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání 23 této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

 

  

 DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ:

 

 

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce na

www.cermat.cz

 

 

Tiskopisy přihlášek na střední školy na www.cermat.cz.

 

 

 ________________________________________

 

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)


Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

 

Informace Úřadu práce

 

Kontaktní pracoviště Kutná Hora, Benešova 70/2, 284 01 Kutná Hora

 možnost individuálního poradenství – absolvování testu struktury zájmů.

Absolvování testu včetně vysvětlení výsledku, popř. hledání odpovídající školy, zabere cca 30- 60 min. S žákem je důležitý doprovod dospělého, který bude společně s ním školu vybírat. Absolvování testu je zdarma.

 

Kontakty:

 Mgr. Anna Přecechtělová, tel. 950 131 441, e-mail: anna.precechtelova@uradprace.cz 

 

   

 

 Další informace pro vycházející žáky a jejich rodiče
(www stránky, databáze...).

 

 

Menu

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna