ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 

 


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠK. ROK 2022/2023

 

hura-do-skoly.jpg 

  

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.

 

Pevně věříme, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne osobně, za přítomnosti dítěte i jeho zákonných zástupců, a to v pátek 8. dubna 2022 od 11.30 hod. (dle časového rozpisu).

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:

Přednostně budou přijaty:

spádové děti (Žehušice, Bojmany)

nespádové děti, které již mají na naší škole sourozence

nespádové děti do naplnění kapacity (v případě potřeby bude losováno)

 

 

Co je potřeba udělat již teď (online část zápisu): 

 
1) Vyplnit formulář „Žádost o přihlášení k povinné školní docházce“

ZDE: verze WORD, verze PDF


K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak bude součástí spisu.

 

1b) V případě žádosti o odklad vyplnit také formulář: „Žádost o odklad“

ZDE: verze WORDverze PDF

Připomínáme, že k žádosti o odklad je potřeba dodat i doporučení poradenského zařízení a dětského nebo odborného lékaře, jinak není možné vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Pokud obě doporučení ještě nemáte, pošlete je škole dodatečně.
Dejte nám také vědět i v případě, že o odkladu uvažujete. Děkujeme.

 

 

2) Vyplnit formulář „Zápisní list pro školní rok 2022/2023“

ZDE: verze WORD, verze PDF

 

 

3) Vyplněné a podepsané formuláře doručit do školy nejdéle do úterý 5. 4. 2022

jedním z těchto způsobů:

- Datovou schránkou na adresu datové schránky školy: 93qmmzs

- Emailem s  elektronickým podpisem na adresu: skola@zszehusice.cz

- Osobně vhozením formulářů do poštovní schránky školy, která se
                nachází u hlavního vchodu do školy.

- Prostřednictvím České pošty na adresu školy (ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice,
                                                                            Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice).

 

Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost si vytisknout požadované dokumenty, budou připravené tištěné verze s předáním po telefonické domluvě (tel. 327 399 128, 327 399 135). 

 

Každá žádost o zápis obdrží registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno, zda bude Vaše dítě přijato. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněné s těmito registračními čísly na webových stránkách školy (www.zszehusice.cz) a vývěsce školy. 

 

Akceptujeme pouze originál podpisu, ne kopii nebo sken. Uvádějte prosím kontaktní adresy, emailové adresy a telefonní čísla pro další informace.

 

Pokud jste na naší škole byli u zápisu minulý školní rok a Vaše dítě mělo odklad povinné školní docházky, je potřeba znovu vyplnit a zaslat žádost o přijetí (bod 1) a Zápisní list (bod 2). Pokud ale víte, že Vaše dítě k nám do školy nenastoupí, dejte nám to, prosím, vědět (např. e-mailem). Děkujeme. 

 

K zápisu (8. 4. 2022) pak s sebou přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců (+ případné nedodané povinné dokumenty). 

  

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme elektronickou poštou (skola@zszehusice.cz) nebo telefonicky (327 399 135).

  

Ke stažení máte k dispozici také „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE.

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou. 

 S pozdravem

 Mgr. Jan Kramář, ředitel školy

 

 

 ______________________________

 

TIP PRO DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ
PRO NAŠE PŘEDŠKOLÁČKY

NAJDETE ZDE.

91709978_2974308522590463_694319190391128064_o.jpg

VYTISKNĚTE NEBO JEN ZOBRAZTE
TŘEBA NA TABLETU.

 

______________________________________________

 

OBECNĚ K ZÁPISU

  

      Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

     Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

Odklad školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je potřeba dodat nejpozději 30. 4. 2022.

     Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky vyplní zákonný zástupce přímo u zápisu (viz formální část zápisu). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Průběh zápisu

     Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

Formální část má 2 části:

  1. část:

- kontrola požadovaných dokumentů, 

  1. část:

- podpis a předání dokumentů v rámci správního řízení v ředitelně školy

 

Motivační část

Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat max. 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

7. 10. Justýna

Zítra: Věra

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

10. - 14. 10. 2022

 

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE