ŠKOLA S ÚSMĚVEM

Kariérové poradenství 2022/2023

  

Přijímací řízení na střední školy

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají

do 30. listopadu 2022;

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají

do 1. března 2023;

  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od ledna do 15. února 2023;
  • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2023;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2023;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2023; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání.

 

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2022 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Pro školní rok 2022/2023 jsou jednotné zkoušky v řádném termínu stanoveny na 13. a 14. dubna 2023 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia a 17. a 18. dubna 2023 pro šestiletá a osmiletá gymnázia. V náhradním termínu pak na 10. a 11. května 2023 pro všechny obory vzdělání.

 

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději do 28. dubna 2023.

 

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se uskutečňuje u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2023; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2023, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

  

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednotná přijímací zkouška v roce 2023 bude konat od 13. do 18. dubna.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. Jednotnou přijímací zkoušku do oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 17. a 18. dubna 2023. Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byl stanoven na dny 10. a 11. května 2023.

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

13. dubna 2023

14. dubna 2023

10. května 2023 

11. května 2023 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

17. dubna 2023

18. dubna 2023

 

 

 

 

 DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ:

 

 

 

NOVÝ ZÁKON OHLEDNĚ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZDE.(k 30. 3. 2020)

 

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce na

www.cermat.cz

 

 

Tiskopisy přihlášek na střední školy na www.cermat.cz.

 

 

Odvolání proti nepřijetí

Jestliže žák není ke studiu přijat, má právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolat se  může každý zletilý uchazeč do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, za nezletilé uchazeče se odvolává jeho zákonný zástupce (jeden nebo oba rodiče). Odvolání proti nepřijetí ke studiu se adresuje škole, kde se žák ucházel o přijetí. O tomto odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu (podle zákona č. 564 § 7 odst. b.). Odvolací komise posuzují na základě kritérií výsledky a důvody neúspěchu uchazeče v přijímacím řízení uvedené v odvolání, a to jen ty závažné, kterými nejsou např. často uváděné stresy, indispozice, zdravotní či psychické stavy apod.

 

Vzor odvolacího dopisu zde.

 

 ________________________________________

 

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)


Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

 

Informace Úřadu práce

 

Kontaktní pracoviště Kutná Hora, Benešova 70/2, 284 01 Kutná Hora

 možnost individuálního poradenství – absolvování testu struktury zájmů.

Absolvování testu včetně vysvětlení výsledku, popř. hledání odpovídající školy, zabere cca 30- 60 min. S žákem je důležitý doprovod dospělého, který bude společně s ním školu vybírat. Absolvování testu je zdarma.

 

Kontakty:

 Bc. Jana Nevrlá, tel: 950 131 445, e-mail: jana.nevrla@uradprace.cz

 Mgr. Anna Přecechtělová, tel. 950 131 441, e-mail: anna.precechtelova@uradprace.cz 

 

   

 

 Další informace pro vycházející žáky a jejich rodiče
(www stránky, databáze...).

 

 

Menu

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

 

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

29. 5. - 2. 6. 2023

 22. - 26. 5. 2023

 

 

 

  

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE