ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 

 

Pozvánka na 1. rodičovskou schůzku 3. 6. 2021 zde.


Pozvánka na předškoličku:

Předškolička pozvánka.jpg

 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠK. ROK 2021/2022

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy -

- seznam dětí přijatých do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022 zde

 

 

 

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními předpokládáme, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne distanční formou, bez přítomnosti dítěte a rodičů, v termínu od 9. dubna – 16. dubna 2021. Poslední datum pro odeslání potřebných formulářů je 16. 4. 2021 (v případě doručení poštou rozhoduje razítko).

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy pro školní rok 2021/2022:

Přednostně budou přijaty:

 1. spádové děti (Žehušice, Bojmany)
 2. nespádové děti, které již mají na naší škole sourozence
 3. nespádové děti do naplnění kapacity (v případě potřeby bude losováno)

 

 

Co je potřeba udělat:

 

1) Vyplnit formulář „Žádost o přihlášení k povinné školní docházce“

ZDE: verze WORD, verze PDF

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak bude součástí spisu.

 

1b) V případě žádosti o odklad vyplnit formulář: „Žádost o odklad“

ZDE: verze WORD, verze PDF

Připomínáme, že k žádosti o odklad je potřeba dodat i doporučení poradenského zařízení a dětského nebo odborného lékaře, jinak není možné vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Pokud obě doporučení ještě nemáte, pošlete je škole dodatečně.
Dejte nám také vědět i v případě, že o odkladu uvažujete. Děkujeme.

 

2) Vyplnit formulář „Zápisní list pro školní rok 2020/2021“

ZDE: verze WORD, verze PDF

 

3) Vyplněné a podepsané formuláře doručit do školy nejdéle do 16. 4. 2021

jedním z těchto způsobů:

- Datovou schránkou na adresu datové schránky školy: 93qmmzs

- Emailem s  elektronickým podpisem na adresu: skola@zehusice.cz

- Osobně vhozením formulářů do poštovní schránky školy, která se
                nachází u hlavního vchodu do školy.

- Prostřednictvím České pošty na adresu školy (ZŠ J. V. Sticha-Punta
                          Žehušice, Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice).

 

Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost si vytisknout požadované dokumenty, budou připravené tištěné verze s předáním po telefonické domluvě (tel. 327 399 128, 327 399 135). 

 

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde registrační číslo přihlášky, pod kterým bude zveřejněno, zda bude Vaše dítě přijato. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněné s těmito registračními čísly na webových stránkách školy (www.zszehusice.cz) a vývěsce školy nejpozději do 23. 4. 2020.

 

Akceptujeme pouze originál podpisu, ne kopii nebo sken. Uvádějte prosím kontaktní adresy, emailové adresy a telefonní čísla pro další informace.

 

Pokud jste na naší škole byli u zápisu minulý školní rok a Vaše dítě mělo odklad povinné školní docházky, žádosti již nevyplňujte. Jen nám prosím e-mailem potvrďte, že Vaše dítě nastoupí od září na školu k nám.

 

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme elektronickou poštou (skola@zehusice.cz) nebo telefonicky (327 399 135, ředit. školy).

 

Ke stažení máte k dispozici také „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. ZDE


Pokud mimořádná opatření dovolí, uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy a učiteli. Pro rodiče bude připravená 1. informativní třídní schůzka. Vše Vám včas oznámíme na webových stránkách školy a osobní pozvánkou na e-mail uvedený ve formulářích.

  

Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci.

 S pozdravem

 Mgr. Yvetta Zemanová, ředitelka školy

 

 

 ______________________________

 

 

TIP PRO DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ
PRO NAŠE PŘEDŠKOLÁČKY

NAJDETE ZDE.

91709978_2974308522590463_694319190391128064_o.jpg

VYTISKNĚTE NEBO JEN ZOBRAZTE
TŘEBA NA TABLETU.

 

 

 

______________________________________________

 

OBECNĚ K ZÁPISU

  

      Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

     Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

Odklad školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je potřeba dodat nejpozději 30. 4. 2021.

     Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky vyplní zákonný zástupce přímo u zápisu (viz formální část zápisu). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Průběh zápisu

     Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

Formální část má 2 části:

 1. část:

- kontrola požadovaných dokumentů = vyplněná a podepsaná žádost o přijetí, vyplněný a podepsaný zápisový lístek (oba formuláře rodiče obdrželi jako přílohu osobního dopisu, případně obdrží při zápisu),

- v případě žádosti o odklad vyplní formulář žádosti o odklad a doloží oba potřebné odkladové listy (viz kapitola Odklad školní docházky).

- kontrola dokladů (rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

 1. část:

- podpis a předání dokumentů v rámci správního řízení v ředitelně školy

 

Motivační část

Rozhovor a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem bude trvat max. 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

 

 

 

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla. 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině. 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák). 

 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály. 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký). 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně. 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším). 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne  
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Jídelní lístek

17. - 21. 1. 2022

 

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE