Jana Václava Sticha-Punta Žehušice

Základní škola


Kariérové poradenství

  

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy
a konzervatoře ve školním roce 2018/2019

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019;
  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

 

Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 812 144, 234 811 335).

 

  Doporučení k vyplnění přihlášek ke studiu
na střední školy (platné od 2014):

 

- pro první kolo přijímacího řízení můžete vyplnit dvě přihlášky

- přihlášky vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM

- obě přihlášky vyplňte shodně

- vyplňte veškeré údaje o žákovi a rodičích (zákonném zástupci), vaši úplnou adresu včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy

- pořadí škol vyplňte podle toho, kde chcete konat přijímací zkoušku jako první,

- vyplňte prosím úplnou adresu střední školy včetně celého názvu, PSČ, nezapomeňte na kód oboru a název oboru

 - ZPS znamená změněná pracovní schopnost, OZP znamená osoba se zdravotním postižením

- termín přijímací zkoušky - se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce.

- na přihlášku vypište předměty za osmý a devátý ročník v pořadí podle katalogového listu (žáci obdrží ve škole)

- IZO naší školy je 102226971

- na přihlášce nesmí chybět podpis žáka i rodičů, čitelně jméno a příjmení zákonného zástupce, místo a datum vyplnění

  - lékařské potvrzení žádejte, pokud to vyžaduje škola (většinou je vyžadují SOŠ a SOU)

- přihlášky můžete doplnit formou přílohy o další důležité údaje: olympiády, kopie vysvědčení zeZUŠ, osvědčení apod., žáci se specifickými poruchami učení mohou přiložit posudek z PPP nebo SPC

- vyplněné přihlášky přineste do školy - škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení)

- uchazeč zašle přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

  

 

 DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ:

 

 

 

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce na

www.cermat.cz

 

 

Tiskopisy přihlášek na střední školy na www.cermat.cz.

 

 

Odvolání proti nepřijetí

Jestliže žák není ke studiu přijat, má právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolat se  může každý zletilý uchazeč do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, za nezletilé uchazeče se odvolává jeho zákonný zástupce (jeden nebo oba rodiče). Odvolání proti nepřijetí ke studiu se adresuje škole, kde se žák ucházel o přijetí. O tomto odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu (podle zákona č. 564 § 7 odst. b.). Odvolací komise posuzují na základě kritérií výsledky a důvody neúspěchu uchazeče v přijímacím řízení uvedené v odvolání, a to jen ty závažné, kterými nejsou např. často uváděné stresy, indispozice, zdravotní či psychické stavy apod.

 

Vzor odvolacího dopisu zde.

 

 ________________________________________

 

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)


Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

Základní údaje o Úřadu práce v Kutné Hoře :
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)

Benešova 70, 284 01 Kutná Hora
Tel: 950 131 111
e-mail: anna.precechtelova@kh.mpsv.cz

 

 

 

 

 Další informace pro vycházející žáky a jejich rodiče
(www stránky, databáze...).

 

 

Menu

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Jídelní lístek

 

 

Organizace školního roku 2019/2020

ZDE

Školní řád 2017

ZDE

 

Tiskopisy ke stažení

zde (uvolnění žáka na 2 a více dní, žádost o odklad školní docházky, žádost o individuální vzdělávací plán...).

 

CO DĚLAT PŘI NÁLEZU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

SQL-injection-website-icon-large.png

Čtěte zde.

 

 

PROJEKT
ZŠ ŽEHUŠICE 22

Podrobné informace zde.

C_Users_Mirek_Desktop_Žehušice plakát.jpg

  KONTAKT

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice

telefon: 327 399 128
mail: skola@zehusice.cz

 

 

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Josef Jelínek

e-mail: skola@zehusice.cz
tel.:327 399 128