ŠKOLA S ÚSMĚVEM

Kariérové poradenství 2021/2022

  

Přijímací řízení na střední školy

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení platí zejména:

 

- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2021;

- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2022;

- uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

- termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022;

- termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2022;

- termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2021;

- přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle

  • § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2021 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se uskutečňuje u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům.

  

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

 Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek vydá ministerstvo v průběhu tohoto školního roku.

 

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 

12. dubna 2022 

13. dubna 2022 

10. května 2022 

11. května 2022 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. dubna 2022

20. dubna 2022

 

 

 

 DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ:

 

 

 

NOVÝ ZÁKON OHLEDNĚ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZDE.(k 30. 3. 2020)

 

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce na

www.cermat.cz

 

 

Tiskopisy přihlášek na střední školy na www.cermat.cz.

 

 

Odvolání proti nepřijetí

Jestliže žák není ke studiu přijat, má právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolat se  může každý zletilý uchazeč do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, za nezletilé uchazeče se odvolává jeho zákonný zástupce (jeden nebo oba rodiče). Odvolání proti nepřijetí ke studiu se adresuje škole, kde se žák ucházel o přijetí. O tomto odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu (podle zákona č. 564 § 7 odst. b.). Odvolací komise posuzují na základě kritérií výsledky a důvody neúspěchu uchazeče v přijímacím řízení uvedené v odvolání, a to jen ty závažné, kterými nejsou např. často uváděné stresy, indispozice, zdravotní či psychické stavy apod.

 

Vzor odvolacího dopisu zde.

 

 ________________________________________

 

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)


Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

 

Informace Úřadu práce

 

Kontaktní pracoviště Kutná Hora, Benešova 70/2, 284 01 Kutná Hora

 možnost individuálního poradenství – absolvování testu struktury zájmů.

Absolvování testu včetně vysvětlení výsledku, popř. hledání odpovídající školy, zabere cca 30- 60 min. S žákem je důležitý doprovod dospělého, který bude společně s ním školu vybírat. Absolvování testu je zdarma.

 

Kontakty:

 Bc. Jana Nevrlá, tel: 950 131 445, e-mail: jana.nevrla@uradprace.cz

 Mgr. Anna Přecechtělová, tel. 950 131 441, e-mail: anna.precechtelova@uradprace.cz 

 

   

 

 Další informace pro vycházející žáky a jejich rodiče
(www stránky, databáze...).

 

 

Menu

6. 7. Mistr Jan Hus

Zítra: Bohuslava

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

 

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE