ŠKOLA S ÚSMĚVEM

Kariérové poradenství

  

NOVÝ ZÁKON OHLEDNĚ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZDE.(k 30. 3. 2020)

 

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy
a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 platí zejména:

 

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020;

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021;

  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

  • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od ledna do 15. února 2021;

  • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021;

  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2021;

  • přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle

  • 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2020 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2021.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2021; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak  do  dvou  pracovních  dnů  po konání této zkoušky;  u oborů bez talentové  zkoušky  a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

  

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

Bližší informace poskytne oddělení všeobecného vzdělávání (tel. 234 811 755).

 

 

 

  Doporučení k vyplnění přihlášek ke studiu
na střední školy (platné od 2014):

 

- pro první kolo přijímacího řízení můžete vyplnit dvě přihlášky

- přihlášky vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM

- obě přihlášky vyplňte shodně

- vyplňte veškeré údaje o žákovi a rodičích (zákonném zástupci), vaši úplnou adresu včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy

- pořadí škol vyplňte podle toho, kde chcete konat přijímací zkoušku jako první,

- vyplňte prosím úplnou adresu střední školy včetně celého názvu, PSČ, nezapomeňte na kód oboru a název oboru

 - ZPS znamená změněná pracovní schopnost, OZP znamená osoba se zdravotním postižením

- termín přijímací zkoušky - se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce.

- na přihlášku vypište předměty za osmý a devátý ročník v pořadí podle katalogového listu (žáci obdrží ve škole)

- IZO naší školy je 102226971

- na přihlášce nesmí chybět podpis žáka i rodičů, čitelně jméno a příjmení zákonného zástupce, místo a datum vyplnění

  - lékařské potvrzení žádejte, pokud to vyžaduje škola (většinou je vyžadují SOŠ a SOU)

- přihlášky můžete doplnit formou přílohy o další důležité údaje: olympiády, kopie vysvědčení zeZUŠ, osvědčení apod., žáci se specifickými poruchami učení mohou přiložit posudek z PPP nebo SPC

- vyplněné přihlášky přineste do školy - škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení)

- uchazeč zašle přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

  

 

 DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ:

 

 

 

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce na

www.cermat.cz

 

 

Tiskopisy přihlášek na střední školy na www.cermat.cz.

 

 

Odvolání proti nepřijetí

Jestliže žák není ke studiu přijat, má právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolat se  může každý zletilý uchazeč do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, za nezletilé uchazeče se odvolává jeho zákonný zástupce (jeden nebo oba rodiče). Odvolání proti nepřijetí ke studiu se adresuje škole, kde se žák ucházel o přijetí. O tomto odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu (podle zákona č. 564 § 7 odst. b.). Odvolací komise posuzují na základě kritérií výsledky a důvody neúspěchu uchazeče v přijímacím řízení uvedené v odvolání, a to jen ty závažné, kterými nejsou např. často uváděné stresy, indispozice, zdravotní či psychické stavy apod.

 

Vzor odvolacího dopisu zde.

 

 ________________________________________

 

 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)


Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:
- o síti škol a školských zařízení
- o studijních a učebních oborech
- o přijímacím řízení
- o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru
- o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR
Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

Základní údaje o Úřadu práce v Kutné Hoře :
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS)

Benešova 70, 284 01 Kutná Hora
Tel: 950 131 111
e-mail: anna.precechtelova@kh.mpsv.cz

 

 

 

 

 Další informace pro vycházející žáky a jejich rodiče
(www stránky, databáze...).

 

 

Menu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

Jídelní lístek

20. - 24. 9. 2021

27. 9. - 1. 10. 2021

 Organizace školního roku 2021/2022

ZDE

Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE