Jana Václava Sticha-Punta Žehušice

Základní škola

Zeměpis

 

Školní rok 2017/2018

 

Vyhlášení Zeměpisné olympiády

školní rok 2017/2018 

20. ročník

 

Struktura soutěže:

Zeměpisná olympiáda je pořádána pro následující věkové soutěžní kategorie:

 

A

6. ročník základních škol a 1. ročník (prima) osmiletých gymnázií

B

         7. ročník základních škol a 2. ročník (sekunda) osmiletých gymnázií

C

         8. + 9. ročník základních škol, 3. + 4. ročník (tercie + kvarta)

         osmiletých gymnázií a 1. + 2. ročník šestiletých gymnázií

   

Tematické zaměření soutěže:

 

Ústřední komise ZO se snaží v maximální možné míře přihlédnout k volbě takového tematického zaměření úloh, které respektuje nejčastější vzdělávací obsah jednotlivých ročníků školního zeměpisu/geografie,ačkoli je to při stávajících možnostech a odlišnostech ŠVP různých škol problematické. Ústřední komise ZO bere rovněž v úvahu zájem soutěžících o obor. Proto je zaměření úloh širší, nad rámec běžné školní výuky,vždy však úměrné věku soutěžících. Důraz je kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků, vysvětlení a pochopení problémů – dávání do souvislostí, nikoli ověření pouhého memorování.

 

Dominantní tematické zaměření úloh se vztahuje pouze na úlohy testu geografických znalostí, případně úlohy praktické části. Práce s atlasem či mapou jimi není limitována, jelikož se jedná o práci se zdrojem informací.

 

  

Struktura soutěžních úloh:

 

Ve všech soutěžních kategoriích a kolech se testují tři typy znalostí a dovedností.

 

Práce s atlasem:

Práce s atlasem není omezena výběrem témat a regionů uvedených v tabulce na s. 5. Pro zajištění objektivnosti a rovných podmínek soutěže jsou žáci povinni v průběhu této části soutěže pracovat pouze s níže uvedenými atlasy nakladatelství Kartografie Praha, a. s. nebo nakladatelství Terra-Klub, o. p. s.

Tvůrci úloh budou vycházet z nejnovějších vydání atlasu světa i Česka a zároveň budou provádět kontrolu řešitelnosti úloh s předchozími vydáními těchto atlasů nakladatelství Kartografie Praha, a. s., v případě, že by škola nebo žáci nové vydání nevlastnili.

V případě, že bude úloha zaměřena na práci s jinou mapou, neobsaženou v uvedených atlasech, bude mapový podklad dodán hlavním organizátorem soutěže.

Ve školních kolech je možné využívat jakékoliv níže uvedené atlasy či jejich kombinace.

  

Kategorie

Soutěžní kolo

 

Dominantní zaměření úloh testu geografických znalostí a praktické části

 

 

 

 

       A

 

 

okresní

 

Ø  Kartografie

Ø  Země ve vesmíru,

Ø  Obecná fyzická geografie

 

 

 

krajské

 

Ø  Kartografie, Země ve vesmíru,

Ø  Obecná fyzická geografie

Ø  Vlastivěda Česka

 

 

 

 

 

B

 

 

okresní

 

Ø  Kartografie

Ø  Obecná fyzická geografie

Ø  Obecná sociální geografie

Ø  Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika

 

 

 

krajské

 

Ø  Kartografie

Ø  Obecná fyzická geografie

Ø  Obecná sociální geografie

Ø  Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika

 

 

 

 

C

 

okresní

 

Ø  Kartografie a geoinformatika

Ø  Obecná fyzická geografie

Ø  Evropa

 

 

krajské

 

Ø  Obecná fyzická geografie,

Ø  Obecná sociální geografie

Ø  Evropa, Česko

 

 

 

 

 

 

 

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ

 

Do zeměpisného semináře v letošním školním roce chodí 13 žáků sedmých, osmých a devátých ročníků.

Seminář navazuje na povinné učivo zeměpisu, které je zde prohlubováno a rozšiřováno.

Cílem semináře je utřídění zeměpisných vědomostí a jejich praktické využití, hlubší poznání místního regionu, jeho přírodní celky a výsledky lidské činnosti.

Žáci samostatně nebo ve skupinách řeší zadané úkoly a následně zpracovávají do prezentací.

 

 

 

Přečtěte si: VÝZNAMNÉ DNY

 

 

 

 

Menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Jídelní lístek

 

24. - 28. 6. 2019

 

Organizace školního roku 2018/2019

ZDE

Školní řád 2017

ZDE

 

Tiskopisy ke stažení

zde (uvolnění žáka na 2 a více dní, žádost o odklad školní docházky, žádost o individuální vzdělávací plán...).

 

CO DĚLAT PŘI NÁLEZU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

SQL-injection-website-icon-large.png

Čtěte zde.

 

 

PROJEKT
ZŠ ŽEHUŠICE 22

Podrobné informace zde.

C_Users_Mirek_Desktop_Žehušice plakát.jpg

  KONTAKT

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice

telefon: 327 399 128
mail: skola@zehusice.cz

 

 

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Josef Jelínek

e-mail: skola@zehusice.cz
tel.:327 399 128