Jana Václava Sticha-Punta Žehušice

Základní škola

 

Školní parlament 2019/2020

 

Zápis z 1. schůze ŠP (září 2019)

 

   Spolurozhodování žáků o životě školy

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.Práce na půdě Školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i Česká republika. Podle této Úmluvy má dítě právo:

 - vyjádřit svůj názor a požadavek

- na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti

- na ochranu před jakoukoli diskriminací

- získat a zveřejnit informace

 

  Cíle Školního parlamentu:

 - zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy

- předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

- připomínat dodržování školního řádu

- pomáhat s organizací akcí tříd

- řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.

- prezentovat svoji práci na webových stránkách školy

 

Svou činnost zahájil Školní parlament v roce 2009 a zaměřuje se na:

 - zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
- hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
- podíl při organizování chodu školy

 

Práva a povinnosti

Školní parlament má právo zejména:

 - vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti

- podílet se aktivně na veškerém životě školy

- přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

 

Školní parlament má povinnost:

 - prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy,učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

- respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování

- dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst

- přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

- být reprezentantem školy

 

 Zvolení zástupci do školního parlamentu pro školní rok 2019/2020: 

 

3. třída

Pernicová Amálie

Balla Kryštof

4. třída

 

Doubková Lucie

Krištof Vojtěch

5. třída

Drobilič Anna Josefína

Kopecká Anna Marie

6. třída

Šálená Barbora

Tlustý Tomáš

7. třída

Pikuliaková Nela

Suchá Michaela

8. třída

Matějková Veronika

Pokorný Damián

9. třída

Zahradníková Kateřina

Bílek Michal

 

 

Koordinátor ŠP:       Mgr. Tomáš Fíla                                             

Předsedkyně ŠP:      Veronika Matějková

Místopředseda ŠP:  Damián Pokorný

 

 

 
Stanovy Školního parlamentu:

1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
2. Z každé třídy ve 3. – 9. ročníku se volí dva zástupci.
3. Školní parlament se schází jednou za měsíc dle potřeby.
4. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jež vede Školní parlament.
5. Koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel.
6. Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis a vyvěšený na nástěnce.

7. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy.

 

Pravidla chování na půdě Školního parlamentu:

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
3. Nepoužívat vulgární výrazy.
4. Řešit školní problémy.
5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
6. Spolupracovat v týmu.
7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

 

Menu

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným

Jídelní lístek

29. 9. - 2. 10. 2020

 

 

Školní řád

ZDE

 

Tiskopisy ke stažení

zde (uvolnění žáka na 2 a více dní, žádost o odklad školní docházky, žádost o individuální vzdělávací plán...).

 

CO DĚLAT PŘI NÁLEZU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

SQL-injection-website-icon-large.png

Čtěte zde.

 

 

PROJEKT
ZŠ ŽEHUŠICE 22

Podrobné informace zde.

C_Users_Mirek_Desktop_Žehušice plakát.jpg

  KONTAKT

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice

telefon: 327 399 128
mail: skola@zehusice.cz

 

 

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Josef Jelínek

e-mail: skola@zehusice.cz
tel.:327 399 128