Jana Václava Sticha-Punta Žehušice

Základní škola

 

Školní parlament 2017/2018

 

Zápis z 1. schůze ŠP (září 2017)

Zápis ze 2. schůze ŠP (říjen 2017)

Zápis z 3. schůze ŠP (listopad 2017)

Zápis ze 4. schůze ŠP (prosinec 2017)

Zápis z 5. schůze ŠP (leden 2018)

Zápis ze 6. schůze ŠP (únor 2018)

Zápis ze 7. schůze ŠP (březen 2018)

Zápis z 8. schůze ŠP (duben 2018)

Zápis z 9. schůze ŠP (květen 2018)

 

 

 

 

Spolurozhodování žáků o životě školy

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.Práce na půdě Školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i Česká republika. Podle této Úmluvy má dítě právo:

 - vyjádřit svůj názor a požadavek

- na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti

- na ochranu před jakoukoli diskriminací

- získat a zveřejnit informace

 

  Cíle Školního parlamentu:

 - zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy

- předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

- připomínat dodržování školního řádu

- pomáhat s organizací akcí tříd

- řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.

- prezentovat svoji práci na webových stránkách školy

 

Svou činnost zahájil Školní parlament v roce 2009 a zaměřuje se na:

 - zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
- hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
- podíl při organizování chodu školy

 

Práva a povinnosti

Školní parlament má právo zejména:

 - vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti

- podílet se aktivně na veškerém životě školy

- přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

 

Školní parlament má povinnost:

 - prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy,učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

- respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování

- dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst

- přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

- být reprezentantem školy

 

 Zvolení zástupci do školního parlamentu pro školní rok 2017/2018: 

 

DSC00050.jpg

 

3. třída

 Martin Hraňo
 Barbora Košťálová

4. třída

 

 Matěj Pokorný
 Barbora Šálená

5. třída

 

 Michaela Suchá
 Nela Pikuliaková

6. třída

 

 Elena Janáková
 Klára Loužilová

7. třída

 

 Žaneta Pulicarová
 Adéla Rajmová

8. třída

 

 Jan Mikuláš Nerad
 Karolína Suchá

9. třída

 

 Filip Marek
 David Vais

 

Koordinátorka školního parlamentu: paní učitelka Jana Červenková

Předseda parlamentu: David Vais

Místopředseda parlamentu: Filip Marek

 

 
Stanovy Školního parlamentu:

1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
2. Z každé třídy ve 3. – 9. ročníku se volí dva zástupci.
3. Školní parlament se schází jednou za měsíc dle potřeby.
4. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jež vede Školní parlament.
5. Koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel.
6. Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis a vyvěšený na nástěnce.

7. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy.

 

Pravidla chování na půdě Školního parlamentu:

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
3. Nepoužívat vulgární výrazy.
4. Řešit školní problémy.
5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
6. Spolupracovat v týmu.
7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

 

Menu

22. 9. Darina

Zítra: Berta

Jídelní lístek

17. - 21. 9. 2018

24. - 27. 9. 2018

Organizace školního roku 2018/2019

ZDE

Školní řád 2017

ZDE

 

Tiskopisy ke stažení

zde (uvolnění žáka na 2 a více dní, žádost o odklad školní docházky, žádost o individuální vzdělávací plán...).

 

PROJEKT
ZŠ ŽEHUŠICE 22

Podrobné informace zde.

C_Users_Mirek_Desktop_Žehušice plakát.jpg

  KONTAKT

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Ke Křížku 190, 285 75 Žehušice

telefon: 327 399 128
mail: skola@zehusice.cz

 

 

Školní koordinátor EVVO

Mgr. Josef Jelínek

e-mail: skola@zehusice.cz
tel.:327 399 128