ŠKOLA S ÚSMĚVEM
 

Školní parlament 2021/2022

 

Zápis z 9. schůze ŠP (červen 2022)

Zápis z 8. schůze ŠP (květen 2022)

Zápis ze 4. schůze ŠP (prosinec 2021)

Zápis ze 3. schůze ŠP (listopad 2021)

Zápis ze 2. schůze ŠP (říjen 2021)

Zápis z 1. schůze ŠP (září 2021)

 

 

 

   Spolurozhodování žáků o životě školy

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.Práce na půdě Školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i Česká republika. Podle této Úmluvy má dítě právo:

 - vyjádřit svůj názor a požadavek

- na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti

- na ochranu před jakoukoli diskriminací

- získat a zveřejnit informace

 

  Cíle Školního parlamentu:

 - zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy

- předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

- připomínat dodržování školního řádu

- pomáhat s organizací akcí tříd

- řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.

- prezentovat svoji práci na webových stránkách školy

 

Svou činnost zahájil Školní parlament v roce 2009 a zaměřuje se na:

 - zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
- hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
- podíl při organizování chodu školy

 

Práva a povinnosti

Školní parlament má právo zejména:

 - vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti

- podílet se aktivně na veškerém životě školy

- přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím

 

Školní parlament má povinnost:

 - prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy,učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

- respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování

- dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst

- přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

- být reprezentantem školy

 

 Zvolení zástupci do školního parlamentu pro školní rok 2021/2022: 

 

 

Koordinátor ŠP: Mgr. Tomáš Fíla

Předseda ŠP: Michaela Suchá, IX. třída

Místopředseda ŠP: Nela Pikuliaková, IX. třída


3. třída

Havel Šimon

Horák Tadeáš

4. A třída

 

Burianová Barbora

Hudcová Adéla

4. B třída

Perclová Vanda

Skačan Jan

5. třída

Macháčková Nela

Růžička Matouš

6. třída

Jana Držková

Oldřich Koudela

7. třída

Eliška Křenková

Drobilič Jana Josefina

8. třída

Šálená Barbora

Růžička Štěpán

9. třída

Suchá Michaela

Pikuliaková Nela

 

 

 
Stanovy Školního parlamentu:

1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku.
2. Z každé třídy ve 3. – 9. ročníku se volí dva zástupci.
3. Školní parlament se schází jednou za měsíc dle potřeby.
4. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jež vede Školní parlament.
5. Koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel.
6. Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis a vyvěšený na nástěnce.

7. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy.

 

Pravidla chování na půdě Školního parlamentu:

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
3. Nepoužívat vulgární výrazy.
4. Řešit školní problémy.
5. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
6. Spolupracovat v týmu.
7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

 

Menu

7. 7. Bohuslava

Zítra: Nora

Bakaláři - elektronická žákovská knížka
Bakaláři-1-400x400.png

Jídelní lístek

 

 Aktuální tiskopisy ke stažení

ZDE